Watashi no wand rando
Kare wa tsubasa no che no sunde iru sekai
,
 
 

 

  &bu