Watashi no wand rando
Kare wa tsubasa no che no sunde iru sekai
,